TOEIC จะนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างไร

อย่างที่เราทราบดีว่าหากต้องการได้งานในงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงอย่างงานของสายการบิน งานด้านการโรงแรม ด้านการท่องเที่ยว การค้าระหว่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลักจะมีระบุไว้ในประกาศรับสมัครงานเลยว่าต้องการคะแนน TOEIC เท่าไหร่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องการคะแนนอยู่ที่ 500-600 คะแนน แต่ก็มีพวกเราหลายคนที่ได้มากกว่า…

Read more